Privacybeleid
Christelijke Muziekvereniging De Bazuin uit Tzummarum (hierna De Bazuin) vindt bescherming van uw persoonsgegevens belangrijk. In ons privacybeleid geven we heldere en transparante informatie hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Bazuin houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in ons privacybeleid;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Als het nodig is uw uitdrukkelijke toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als De Bazuin zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u na het doornemen van onze privacybeleid vragen heeft of contact met ons wilt opnemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden
Persoonsgegevens van leden worden door De Bazuin verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
– Administratieve doeleinden;
– Communicatie en/of uitnodigingen;
– Het informeren over diverse zaken.

Grondslag voor verwerking van deze persoonsgegevens is:
– Het aanmeldformulier.

De Bazuin kan voor bovengenoemde doelen de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Geboortedatum;
– Adres;
– Woonplaats;
– (Zakelijk) Telefoonnummer;
– (Zakelijk) E-mailadres;
– Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door De Bazuin opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:
– Tijdens het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar;
– Voor een langere periode als daarvoor bij uitschrijving als lid schriftelijk toestemming is gegeven.

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers, prospects, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden
Persoonsgegevens van leveranciers, prospects, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden worden door De Bazuin verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:
– Informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn.
Voor de bovenstaande doelstelling kan Muziekvereniging XX de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door De Bazuin opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode:
– Gedurende de periode dat men gezien wordt als een leverancier, prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers
Persoonsgegevens van vrijwilligers worden door De Bazuin verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:
– Informatieverstrekking.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Mondelinge toestemming.

Voor de bovenstaande doelstelling kan De Bazuin de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Adres;
– Woonplaats;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door De Bazuin opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode dat men gezien wordt als een vrijwilliger en 3 maanden erna.

Digitale Direct Marketing
Persoonsgegevens ten behoeve van Digitale Direct Marketing worden door Muziekvereniging XX verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:
– Informatieverstrekking.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Digitale toestemming
Voor de bovenstaande doelstelling kan Muziekvereniging XX de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door De Bazuin opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode dat wordt men gezien als prospect.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
– Het verzorgen van de (financiële) administratie;
– Het verzorgen van uitnodigingen, nieuwsbrieven;
– Het ontvangen van subsidies;
– Het voldoen van de contributie aan de KNMO.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij delen persoonsgegevens alleen met derden als u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
De Bazuin bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
– Alle personen die namens De Bazuin van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
U heeft altijd het recht toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken.

Klachten
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens neem hierover dan direct contact met ons op. Als wij er samen met u niet uitkomen, vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Correspondentieadres
Christelijke Muziekvereniging De Bazuin
Ferniawei 1a
9047 KM Minnertsga
debazuin1925@gmail.com

Governance Code Cultuur
In onderstaand document is vastgelegd hoe Christelijke Muziekvereniging De Bazuin uit Tzummarum de acht principes, en bijbehorende aanbevelingen, toepast van de governance code cultuur.

E-mail verzonden